Mô hình thực thể kết hợp ER

Mô hình thực thể-kết hợp (Entity-Relationship model, viết tắt là ER model) là một phương pháp được sử dụng để mô tả và đại diện cho các mối quan hệ giữa các thực thể trong một hệ thống cơ sở dữ liệu. Mô hình ER được sử dụng để thiết kế cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng.

Các thành phần chính của mô hình ER bao gồm:

 1. Thực thể (Entity):
  • Thực thể là các đối tượng, vật thể hoặc khái niệm trong thế giới thực mà chúng ta muốn lưu trữ thông tin về trong cơ sở dữ liệu.
  • Mỗi thực thể có các thuộc tính để mô tả đặc điểm của nó.
  • Ví dụ: Trong cơ sở dữ liệu về khách hàng, “Khách hàng” có thể là một thực thể, và các thuộc tính của khách hàng có thể là tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v.
 2. Thuộc tính (Attribute):
  • Thuộc tính là các đặc điểm cụ thể của một thực thể, được sử dụng để mô tả và đặt tên cho thông tin cụ thể về thực thể đó.
  • Mỗi thuộc tính có kiểu dữ liệu và giá trị.
  • Ví dụ: Thuộc tính “tên” của thực thể “khách hàng” có kiểu dữ liệu là chuỗi ký tự và chứa thông tin về tên khách hàng.
 3. Mối quan hệ (Relationship):
  • Mối quan hệ đại diện cho sự tương tác hoặc liên kết giữa các thực thể.
  • Mối quan hệ có thể là 1-1, 1-n, n-m hoặc có thể có các ràng buộc khác nhau.
  • Ví dụ: Một mối quan hệ 1-n giữa thực thể “khách hàng” và thực thể “đơn hàng” có thể chỉ ra rằng mỗi khách hàng có thể có nhiều đơn hàng, trong khi mỗi đơn hàng chỉ thuộc về một khách hàng.

Mô hình ER giúp chúng ta hiểu và biểu diễn cấu trúc cơ sở dữ liệu một cách rõ ràng và logic. Nó cung cấp một cách tiêu chuẩn để thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu, đồng thời cung cấp một cơ sở để chuyển đổi mô hình ER thành mô hình dữ liệu thực tế trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Questions