Slide Two

Lý thuyết và bài tập môn cơ sở dữ liệu

Môn học cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu

Vào học