Slide Three

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ cơ bản

Môn học kiến trúc máy tính và hợp ngữ cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về máy tính, kiến trúc và tổ chức máy tính…

Vào học